Home / JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Kupac (Porošač) može jednostrano raskinuti ovaj ugovor, ne navodeći razlog, u roku od 14 dana od dana primitka kupljenog proizvoda na daljinu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora pisano dostaviti obavijest trgovcu, PAPER & STUFF, u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest o raskidu ugovora mora biti dostavljena prije isteka roka, te mora sadržavati podatke koji su niže naznačeni. Može biti poslana poštom na adresu ili elektroničkom poštom.

Nastale troškove povrata robe snosi Potrošač-Kupac.

U slučaju da kupac traži povrat novca, može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što nam se dostavi dokaz da je roba vraćena trgovcu, PAPER & STUFF.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Za PAPER& STUFFT, obrt za grafički dizajn i trgovinu, vl. Ivana Vokal, sa sjedištem u Zagrebu, Visočička 51

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača)

iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

__________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa______________________________(upišite broj dokumenta)

primljene dana ___________________________(upišite datum)

Odaberite jednu od opcija:

A) Želim povrat novca (navesti IBAN računa, ime, prezime, adresa vlasnika računa)

______________________________________________________________________

B) Želim zamjenu gore navedenog proizvoda (navesti koji preoizvod želite u zamjenu)

_____________________________________________________________________

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________(datum).

 __________________________

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

OBEAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA